About Us

บริษัท สกุลชล คอนสตรัคชั่น จำกัด รับเหมาก่อสร้างบ้าน และอาคารทุกประเภท   โฟร์แมนควบคุมงาน และช่างก่อสร้างที่มากด้วยประสบการณ์ มีความชำนาญการมานานกว่า 20 ปี ความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน   เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ ความสามารถ รวมถึงความชำนาญ ในการวางแผนการบริหาร การจัดการ และดำเนินการงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อได้ผลงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยเรามุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์ ของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ ด้วยสโลแกน “ทำเร็ว ทำดี จริงใจ ซื่อตรง”